Adatkezelési tájékozató

a Szent Benedek Zarándoklat (a továbbiakban: Zarándoklat) szentbenedekzarandoklat.hu weboldalon működő honlapján (a továbbiakban: Honlap) folytatott adatkezelési tevékenységével kapcsolatban

Jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a Zarándoklatra a Honlapon keresztül történő regisztrációval kapcsolatban – az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi környezetnek megfelelően – a látogatók részére a személyes adataik kezeléséről és az adatkezeléssel összefüggő jogaikról pontos és átlátható tájékoztatást nyújtson.

Adatkezelés célja és jogalapja

Adatkezelésre csak az érintett hozzájárulásával, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és az adatvédelemmel kapcsolatos „jó gyakorlatoknak” megfelelő módon kerül sor. A regisztrációkor megadott adatok kezelésének célja, hogy a regisztrációt végző személy számára lehetőséget biztosíthassunk a Zarándoklaton való részvételre, és tájékoztathassuk őt a felkészüléshez és a részvételhez szükséges tudnivalókról.

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, amit a Honlapon keresztül történő regisztrációval ad meg a részünkre.

Adatkezelők

A Zarándoklatot magánszemélyek szervezik, hivatalos jogi szervezeti forma nélkül.

A személyek, akik részt vehetnek az adatkezelésben (a továbbiakban Szervezők): Csángó Zsuzsa, Csizmazia Bulcsú, Eszes Levente, Eszes Réka, Légmán András, Lőrincz Péter, Mali Katalin, Mészáros Zsófia, Molnár Márton, Négeli Péter, Oberländer Edina, Oberländer Zsombor, Óhidi-Légmán Anikó, Óhidi-Légmán Erik, Rendi Katalin, Szalay Miklós, Zátrok Ágnes.

Adatvédelmi tisztségviselő kijelölésére nem került sor.

Adatbiztonság, az adattárolás helye és módja

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

A Szervezők az adatfeldolgozáshoz a Google Spreadsheets felhőszolgáltatásait veszik igénybe, ahol az adatok védelmében szigorú biztonsági intézkedéseket alkalmaznak.

A kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama

A Honlapon kitöltött regisztrációs űrlap beküldése után a következő személyes adatok kerülnek rögzítésre a regisztrációt végző személyről: név, elektronikus levélcím, születési évszám, ételallergia/érzékenység.

Az adatkezelés a Zarándoklat végéig (2020. július 12.) tart.

Gyermekek és harmadik személyek adatai

16. éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve, ha a szülőktől (törvényes képviselőjüktől) ehhez engedélyt kértek.

Személyes adatok rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre figyelemmel jár el, cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott.

Amennyiben Ön bármely személyes adat rendelkezésre bocsátására nem jogosult, Ön köteles az érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok, egyéb személy, akinek a nevében eljár) beleegyezését megszerezni, vagy az adatok rendelkezésre bocsátásához más jogalapot biztosítani. Ezzel összefüggésben Ön köteles mérlegelni, hogy az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására. A jelen pontnak való megfelelést Ön köteles biztosítani, és a Szervezőket ezzel összefüggésben felelősség nem terheli.

Jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Az adatkezelésben érintett személyeket a következő jogok illetik meg:

  • hozzájárulás visszavonásához való jog
  • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés
  • helyesbítéshez való jog
  • törléshez való jog
  • az adatkezelés korlátozásához való jog
  • az adat hordozhatóságához való jog
  • panasztételhez való jog

A felsorolt jogokat az érintettek az info@szentbenedekzarandoklat.hu címre küldött elektronikus levélben küldött kérelemben érvényesíthetik, melynek a Szervezők a lehető legrövidebb időn belül eleget tesznek.

Az adatkezelési tájékoztató módosítása

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy jelen Tájékoztatót módosítsák. A jelen Tájékoztató módosítását követően az érintetteket megfelelő módon (pl. e-mailben, a honlapon feltüntetve, vagy egyéb módon) értesítik. A Szervezők az érintettek adatkezeléssel összefüggő és jelen Tájékoztatóban esetlegesen nem részletezett adatkezelési művelettel kapcsolatos megkeresésekre részletes tájékoztatást nyújtanak.